Административни услуги

С П И С Ъ К
На административните услуги в Общинска администрация- Кирково
Област гр.Кърджали

№ по ред

Вид услуга

Правно основание

Срок на изпълнение

1. 

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

Съг.Наредба на ОбС

 3 дни

2.

Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка

 

3 дни

3.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

ЗМДТ

7 дни

4.

Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

НОАМТЦУ на Обс

7 дни

5.

Копирни услуги за една страница
-едностранно
-двустранно

Съг.Наредба на ОбС

1 ден

6.

Молба с декларация за закупуване на жилище

НУРУЖННОЖ

30 дни

7.

Попълване приложение на данъчни декларации

ЗУТ

3 дни

8. 

Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30

ЗСО

7 дни

9.

удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи, сграден до 07.04.87 г.

ЗУТ

14 дни

10. 

Удостоверение за реално обособени части на сгради/чл.202 от ЗУТ/

ЗУТ

14 дни

11. 

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

ЗУТ

14 дни

12.

Издаване на удостоверение по &6 от Наредба  №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ

$ 6 от Наредба № 2

14 дни

13. 

Удостоверения за идентичност на поземлен имот

ЗУТ

14 дни

14.

Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

ЗУТ

14 дни

15.

Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

ЗУТ

14 дни

16. 

Издаване на разрешения за проектиране на ПУП с  извадка на действащ ЗРП(ПУП) – чл.135 от ЗУТ

Чл.135 от ЗУТ

14 дни

17. 

Разглеждане на ПУП
- за 1 УПИ
- над 1 УПИ (n = брой УПИ)

ЗУТ

30 дни

18.

Разглеждане само на ПЗ или ПР

Чл.128 и чл. 129 от ЗУТ

30 дни

19.

Разглеждане на РУП

ЗУТ  и Наредба по чл.9 от ЗИДЗМДТ

30 дни

20. 

Разглеждане и процедиране на ПУП по чл. 58,59,60 от ЗУТ за смяна на предназначението на земед. Земя
- до 10 дка.
- над 10 дка.

ЗУТ

14 дни

21.

Разглеждане одобряване (съгласуване) и процедиране на инвестиционни проекти (архитектурни, конструктивни, инсталационни)

Чл.150,ал.3 и ал.4 от ЗУТ

30 дни от внасянето им по чл.144, ал.3, т.2 от ЗУТ

21.1

За жилищни сгради (вкл. пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на констр. система)- лв. на кв. м. бруто застроена площ

Чл.143,ал.1 от ЗУТ

7 дни

21.2

За нежилищни сгради (вкл. пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на констр. система) -лв. на кв. м. бруто застроена площ

Чл.143,ал.1 и ал.3 от ЗУТ

7 дни

21.3

За гаражи, навеси и обслужващи постройки с нестопанска цел

Чл.41 и чл.42 от ЗУТ

14 дни

21.4

Реконструкция без смяна на конструктивната система (лв. кв.м. бруто застроена площ)

Чл.143,ал.1 и ал.3 от ЗУТ

 7 дни

21.5

Идеен проект

Чл.141 от ЗУТ

30 дни от внасянето му  по чл.141,ал.7 от ЗУТ

21.6

Съгласуване на екзекутиви съгл. Чл.175 от ЗУТ и становище за държавно приемане на обекти

ЗУТ

14 дни

21.7

Одобряване и съгласуване на комплексен инвестиционен проект

Чл.150,ал.3 и ал.4 от ЗУТ

30 дни от внасянето му по чл.144

21.8

Издаване на разрешение за строеж

Чл.148,ал.2 от ЗУТ

7 дни

21.9

Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

Чл.150 от ЗУТ

30 дни

21.10

За презаверяване на разрешение строеж по реда на чл. 153, ал.3 от ЗУТ

ЗУТ

 7 дни

21.11

Издаване на акт за узаконяване по чл.&184 от ЗИДЗУТ

$184 ал.7 отПЗР към ЗИД на ЗУТ

30 дни

21.12

За самостоятелни сградни проекти(ОВ, ВК и Ел.) за всеки вид инсталация по отделно
А) за жилищни сгради
Б) за нежилищни сгради
В) за реконструкция

ЗУТ

 7 дни

21.13

Идеен проект на самостоятелни сградни проекти(ОВ, ВК и Ел) за всеки вид инсталация по отделно

ЗУТ

7 дни по чл.144,ал.3 т.1 от ЗУТ 30 дни от внасянето им

21.14

За трафопостове и електрически уредби

ЗУТ

7 дни по чл.144,ал.3 т. 1 от ЗУТ и 30 дни от внасянето им

22

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти по чл.142, ал.6, т.4 от ЗУТ

Чл.142 от ЗУТ

30 дни

23

Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация:

Чл.177,ал.3 от ЗУТ

 7 дни

23.1

За жилищни сгради

ЗУТ

 7 дни

23.2

За смесени сгради-жилищни и с търговско или производствено предназначение

ЗУТ

 7 дни

23.3

За сгради и съоръжения с търговска или производствена дейност

ЗУТ

 7 дни

23.4

За линейни обекти

ЗУТ

 7 дни

24

Разглеждане, одобряване (съгласуване) и процедиране на проекти от инженерната инфраструктура

ЗУТ

 7 дни

24.1

За топлопреносни, газопроводни и канализационни мрежи, за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи

ЗУТ

 7 дни и 30 дни от внасянето им по ЗУТ

25

Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект

НРТО

1месец

26

- молба и изготвяне на заповед за промяна на работно време на търговски обект
- молби и изготвяне на заповеди за заличаване на тютюнопроизводители от регистрите
- изготвяне на договори за ползване на земя под наем от ОПФ

 

Чл.19ППЗТТИ
НРПУРОИ

7 дни

 

7 дни

26.1

Разрешително за извършване на таксиметрови превози на пътници

Наредба № 34 МТС

7 дни

26.2

Издаване на превозен билет на осн. Заповед РД 49287/19.12.2003 г.

Заповед

3 дни

 

27

 

Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика

Чл.19.ал.3
От ППЗВД

7 дни

28

Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали

ЗВ

14 дни

29

Извършване на други, разрешения за извършване на търговска дейност или услуги

 

 

33

Регистрация на кучета

ЗВД

7 дни

31

Ползване зали общинска собственост

 

 

32

Ползване зала за граждански ритуали

ЗГР и Наредба на ОбС

1 ден

33

Издаване на удостоверения по ГС

 

 

33.1

за раждане/дубликат/

ЗГР

1 ден

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия