СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ По проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на Милена Райчева Антонова, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 30106.10.26 по КК на землището на с.Завоя, жител на гр.Кърджали,кв.Възрожденци

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – Кирково предстои да разкрие Център за подкрепа за личностно развитие до 30.06.2017 г.

Състезание по приложно колоездене

„Мога да управлявам велосипед безопасно” е мотото на състезанието по приложно колоездене, организирано и проведено на 13.06.2017 г. от РУ- Кирково съвместно с общинска администрация Кирково и Местната комисия по БППМН на площада в центъра на Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2017г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ

За втора поредна година ОбА – Кирково, съвместно с МКБППМН организира и проведе състезание по спортен риболов на язовир Домище при ваканционно селище „Романтика”.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 - Сливен

ОБЯВА

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец юни 2017 г. както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.05.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с имот с идентификатор 30106.11.227 по кадастрална карта (КК) на с.Завоя, общ.Кирково - сега е неизвестни адреси, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.06.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 май 2017 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СТАНОВИЩЕ

ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО.

ОБЯВА

Областният съвет на БЧК-Кърджали започва от 20 април /четвъртък/ 2017 г. набиране на кандидати, навършили 17 години, за курс за водни спасители на басейн, на открити водни площи и море.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „Чинар 08” ЕООД, с.Кирково...

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „БОРИ” ЕООД, с.Кирково...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 22.05.2017г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

До Мустафа Мехмедов Мустафов, Исмаил Мехмедов Ахмедов и Фатме Ахмедова, наследници на Хайрие Мехмед Осман.

ПОКАНА

На 8 май 2017 година Общинската организация на БЧК – Кирково е домакин на отбелязването на Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповеди на Кмета на община Кирково:

ОБЯВА

На 6 май 2017 година Общинска администрация Кирково организира честването на празника “Гергьовден” на площада в с. Кирково

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА Честването на празника “Гергьовден”на 6.05.2017 г. (събота) на площада в с. Кирково

ОБЯВА

Кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман дарява на кирковчани спектакъла „Великденско вино” по пиесата на Константин Илиев.

ОБЯВА

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”

ПОКАНА

№ 24 от 12.04.2017г. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 20.04.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-191/03.04.2017г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ І,кв.13 по плана на с.Фотиново-център

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „Марин Батуров” ЕООД...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, УВАЖАЕМИ ФЕЛДШЕРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ, За мен е чест да ви поздравя по случай Световния ден на здравето и здравния работник - 7 април!

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Проект „Благоустрояване и модернизация на площадно пространство пред община Кирково”

На вниманието на жителите на община Кирково в момента пред общинска администрация Кирково се реализира Проект „Благоустрояване и модернизация на площадно пространство пред община Кирково”

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 21.04.2017г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2017г. (четвъртък) от 09:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

ЗАПОВЕД

относно забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „Марин Батуров” ЕООД...

СЪОБЩЕНИЕ

относно качеството на питейната вода от река Върбица

Проект

В рамките на проект "Твоят час" учениците от група "Работилница за творческо писане" при СУ "Отец Паисий" с. Кирково, общ. Кърджали посетиха ЦДГ – Кирково.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Кирково уведомява, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец април 2017 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с изх. № С-20 / 09.03.2017г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – Пловдив, в което ни предупреждават за получена информация при тях за изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река”.

СЪОБЩЕНИЕ

НА 11.03.2017 Г.(СЪБОТА) ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА ЩЕ РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -КИРКОВО