Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №224 от Протокол №24/20.04.2017г., на ОбС-Кирково, и Заповед №РД-10-398/08.06.2017г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижими имоти.

ОБЯВЯВА


І. Публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2017г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

1.Терен №1, за разполагане на търговски обект, в с.Кирково, община Кирково с обща полезна площ от 41.00 кв.м., находящ се в имот с идентификатор 36926.1.478 по КК и УПИ II, кв.47 по ПУП на с.Кирково, актуван с АОС №877/11.11.2015г., с предназначение за търговска дейност, при начална тръжна цена 32.80(тридесет и два и 0.80) лева.
2.Терен №2, за разполагане на търговски обект, в с.Кирков, община Кирково с площ от 56.00 кв.м., и с открита площ 38.50 кв.м., с обща полезна площ 94.50 кв.м. находящ се в имот с идентификатор 36926.1.478 по КК и УПИ II, кв.47 по ПУП на с.Кирково, актуван с АОС №878/11.11.2015г., с предназначение за търговска дейност, при начална тръжна цена 75.60(седемдесет и пет и 0.60) лева.
3.Терен за разполагане на търговски обект, в с.Чорбаджийско, община Кирково съгласно одобрена схема от Гл.архитект на община Кирково с обща полезна площ от 26.40 кв.м., находящ се в УПИ III, кв.36 по ПУП на с.Чорбаджийско, с предназначение за търговска дейност, при начална тръжна цена 21.12(двадесет и един и 0.12) лева.
IІ.Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от кандидатите или упълномощени техни представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на община Кирково, ул.”Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20.00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16:30 часа на 27.06.2017г.
ІІІ.Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 40% от началната тръжна наемна цена, който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB 91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в периода до 27.06.2017г. включително.
ІV. Предложението за участие в търга се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, на 27.06.2017г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата.
V.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС”.

Допълнителна информация на тел. 0886334463
/стая № 3, ОбА – Кирково/

Кмет на община Кирково: (Шинаси Сюлейман)