№ 25 от 18.05.2017г.
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на
29.05.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Мариана Стоянова Балтова относно предложение за приемане на Общинска програма за закриала на детето за 2017г. / Отложена докладна от проведено заседание на ОбС – Кирково Протокол №24 / 20.04.2017г./

Докл.:Директор на дирекция „СП”– Кирково Мариана Балтова

2. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Кирково и както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Докл.Кмета на общината

3. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на община Кирково.

Докл.:Кмета на общината.

4. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на пазарна оценка за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.

Докл.:Кмета на общината.

5. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на пазарна оценка за продажба на общинско жилище на наемател,настанен по административен ред, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017.

Докл.:Кмета на общината.

6. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на пазарна оценка и извършване на продажба на имот – частна общинска собственост , включен за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.в община Кирково.

Докл.:Кмета на общината

7. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на пазарна оценка и определяне на метод за продажба на имоти – частна общинска собственост, включен за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. в община Кирково.

Докл.Кмета на общината

8. Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на ПУП – ПР по плана на с.Бенковски, общ.Кирково

Докл.Кмета на общината

9. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за предоставяне на земеделски земи от ОПФ за които е издадено е издадено решение на общинска служба „ Земеделие „– Кирково, за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или стари реални граници и съгласно проложение.

Докл.Кмета на общината

10. Текущи.

Председател на ОбС- Кирково:________П________
/инж.Сали Рамадан/