На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с имот с идентификатор 30106.11.227 по кадастрална карта (КК) на с.Завоя, общ.Кирково - сега е неизвестни адреси,
че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ).

ПРИЛОЖЕНИЕ:
СЪОБЩЕНИЕ