Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №224 от Протокол № 24/20.04.2017г., на ОбС-Кирково, и Заповед № РД-10-330-17.05.2017г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижими имоти.

ОБЯВЯВА


І. Публичен търг с тайно наддаване на 02.06.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:
1.Помещение в масивна сграда, в с.Фотиново,община Кирково с обща полезна площ от 66.00 кв.м., находящ се, в УПИ III, кв.8 по ПУП по плана на с.Фотиново, актуван с АОС №231/18.01.2011г., с предназначение за административни услуги, при начална тръжна цена 85.80(осемдесет и пет и 0.80) лева без ДДС.
2.Помещение в двуетажна масивна сграда, гараж в с.Кирково,община Кирково с обща полезна площ от 35.91 кв.м., находящ се, в УПИ II, кв.4, пл.сн.№163 по плана на с.Кирково, актуван с АОС №30/19.06.2000г., с предназначение за административни услуги, при начална тръжна цена 46.68(четиридесет и шест и 0.68) лева без ДДС.
3.Част от общински недвижим имот, в с.Завоя, община Кирково с обща полезна площ от 231.25 кв.м., находящ се, в имот с идентификатор 30106.1.149 по КК и УПИ IV-90, кв.18 по ПУП на с.Завоя, актуван с АОС №427/11.01.2005г., с предназначение за търговска дейност, при начална тръжна цена 185.00(сто и осемдесет и пет) лева.
IІ.Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от кандидатите или упълномощени техни представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на община Кирково, ул.”Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20.00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16:30 часа на 01.06.2017г.
ІІІ.Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 40% от началната тръжна наемна цена, който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB 91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в периода до 01.06.2017г. включително.
ІV. Предложението за участие в търга се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, на 01.06.2017г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата.
V.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС”.

Допълнителна информация на тел. 0886334463
/стая № 3, ОбА – Кирково/

Кмет на община Кирково: (Шинаси Сюлейман)