№ 24 от 12.04.2017г.
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на
20.04.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Кирково за 2018г.
Докл.:Кмета на общината
2. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за развитието на читалищната дейност в община Кирково за 2016г.
Докл.:Кмета на общината.
3. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на План за действие на община Кирково в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020)
Докл.:Кмета на общината
4. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на отчет за изпълнението на Календар за спортни и младежки дейности в община Кирково през 2016г.
Докл.:Кмета на общината.
5. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на отчет за изпълнението на Календар на културните събития в община Кирково през 2016г.
Докл.:Кмета на общината.
6. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на „Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кирково за период 2017-2019г.” и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кирково за период 2017-2018г.”
Докл.:Кмета на общината.
7. Докладна записка от Кмета на общината относно определяне на дневен хранителен оклад в детските градини на територията на община Корково.
Докл.:Кмета на общината.
8. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на пазарна оценка и извършване на продажба на имот – частна общинска собственост, включен за продажба на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. в община Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
9. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на пазарна оценка и определяне на метод за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени за продажба в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. в община Кирково.
Докл.:Кмета на обяината.
10. Докладна записка от Кмета на общината относно откриване на процедура и приемане на условията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти – публична и частна общинска собственост, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на ОбС Кирково
Докл.:Кмета на общината.
11. Докладна записка от Кмета на общината относно промяна статута на общински недвижим имот от публична в частна общинска собственост по ПУП на с.Кирково, общ.Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
12. Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на ПУП – ПУР по плана на с.Кирково, общ.Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
13. Докладна записка от Кмета на общината относно разпореждане на имоти частна общинска собственост по ПУП на с.Чакаларово.
Докл.:Кмета на общината.
14. Текущи.

Председател на ОбС- Кирково:______П__________
/инж.Сали Рамадан/