Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-191/03.04.2017г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ І,кв.13 по плана на с.Фотиново-център, община Кирково, област Кърджали с цел обособяване на нов УПИ, съгласно нови инвестиционни намерения, придружено с мотивирано предложение и становище на главния архитект.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.