На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „Марин Батуров” ЕООД, гр.София, община Столична, област София за „Изграждане на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали в концесионна площ „Дъбовата кория”, землище на с.Лозенградци, община Кирково, област Кърджали”.
Документацията е на разположение на интересуващите се в отдел „Управление на проекти и европейски програми”, ет.3, стая № 30, всеки работен ден от 8,30 ч. до 11,30 ч. и от 14,00 ч. до 16,30 ч., в четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Кирково.
Становища се приемат през указания период в Деловодството на Община Кирково, ул.Дружба № 1.