РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ №1-1/2017г.