Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали 


       На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА,  чл.14,  ал.7 от ЗОС, чл.15 и  чл.61  от НРПУРОИ в община Кирково  и в изпълнение на Решение №211 от  Протокол № 23/13.03.2017г., на ОбС-Кирково, и Заповед № РД-10-199-04.04.2017г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижими имоти.


ОБЯВЯВА


І. Публичен търг с тайно наддаване на 21.04.2017г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под  наем на общински недвижими  имоти:

1.Помещение на втори етаж в Поликлиника с.Кирково, община Кирково с идентификатор 36926.1.13.1.2 от сграда с идентификатор № 36926.1.13.1 находящ се в имот с идентификатор 36926.1.13 по кадастрална карта на с.Кирково, актуван с АОС №114/10.08.2016г., представляващ УПИ II, кв.47 по ПУП на с. Кирково, с предназначение за Административен офис, с  обща полезна площ от 15.00 кв.м., при начална тръжна цена 19,50 (деветнадесет и 0,50) лева без ДДС. 

2. Помещение в двуетажна масивна сграда в кметство с.Чакаларово, община Кирково на I етаж, с обща полезна площ от 45.00 кв.м., с предназначение за Аптека, находящ се в имот пл.сн.№264, кв.35, по плана на с.Чакаларово, актуван с АОС №213/23.07.2001г. при начална тръжна цена 58,50 (петдесет и осем и 0,50) лева без ДДС.

3.Помещение в двуетажна масивна сграда в кметство с.Чакаларово, община Кирково представляващ две стаи на I етаж, с предназначение за пощенски услуги с обща полезна площ от 28.00 кв.м., сграда находящ се в имот пл.сн.№264, кв.35, по плана на с.Чакаларово, актуван с АОС №213/23.07.2001г., при начална тръжна наемна цена 31,08 (тридесет и един и 0,08) лева без ДДС.

4. Помещение в дървена барака със застроена площ 150 кв.м., с.Кирково, община Кирково, представляващ  две стаи за административен офис с обща полезна площ от 11.40 кв.м. и педагогически кабинет с обща полезна  площ от 20.57 кв.м. в сграда идентификатор 36926.3.13.4, находящ се, в имот с идентификатор 36926.3.1 по кадастралната карта на с.Кирково, УПИ I, кв.18 по ПУП , с обща полезна площ от 31.97 кв.м., актуван с АОС № 243/06.11.2001г., при начална тръжна наемна цена 21,10 (двадесет и един  и 0,10) лева без ДДС.

5. Помещение в сградата на кметство с.Дрангово, община Кирково, находящ се в УПИ I, кв.20 по плана на с.Дрангово, с обща полезна площ от 81.00 кв.м., актуван с АОС № 96/04.09.2000г., с предназначение за производствена дейност, при начална тръжна цена 92,34 (деветдесет и  два и 0,34) лева без ДДС;

6. Помещение в двуетажна масивна сграда, представляващ СЗС с.Тихомир, община Кирково, състоящ се от две стаи на партерен етаж и санитарен възел, с обща полезна площ  от 27.26 кв.м., находящ се в УПИ X, кв.15, пл.сн. №224 по плана на с.Тихомир, с предназначение за дрогерия и склад, актуван с АОС № 34/21.06.2000г., при начална тръжна наемна цена 27,86 (двадесет и седем и 0.86) лева без ДДС..Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от кандидатите или упълномощени техни представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на община Кирково, ул.”Дружба” №1, срещу  представен документ за платена сума от 20.00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16:30 часа на 20.04.2017г.

ІІІ.Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 40% от началната тръжна наемна цена, който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB 91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в периода до 20.04.2017г. включително.

ІV. Предложението за участие в търга се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, на 20.04.2017г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата.

V.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване  на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС”. 

. В случай, че не се явя поне един кандидат или техните  предложения не отговарят на предварително поставените условия, ще се проведе повторен търг на 28.04.2017г. при същите условия, на същото място и в определения час.   


Допълнителна информация на тел. 0886334463

/стая № 3, ОбА – Кирково/

                                  
Кмет на община Кирково: (Шинаси Сюлейман)