Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение № 211 от Протокол № 23/13.03.2017г., на ОбС-Кирково, и Заповед № РД-10-198-04.04.2017г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижими имоти.

ОБЯВЯВА


І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2017г. (четвъртък) от 09:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:
1.Помещение в (ЛОК), с.Кирково, община Кирково, представляващ сграда с идентификатор 36926.1.30.1, находящ се, в имот с идентификатор 36926.1.30 по кадастралната карта на с.Кирково, с обща полезна площ от 88.00 кв.м., актуван с АОС № 264/15.08.2011г. с предназначение за фото услуги и кафе, със закрита площ от 56.00 кв.м. при начална тръжна цена 53.76 (петдесет и три и 0.76)лева без ДДС и открита площ от 32.00 кв.м., при начална тръжна цена 25.60(двадесет и пет и 0.60)лева без ДДС.
2.Помещение в (ЛОК), с.Кирково, община Кирково, представляващ част от полумасивна сграда с идентификатор 36926.1.30.3, находящ се, в имот с идентификатор 36926.1.30 по кадастралната карта на с.Кирково, представляващ част от УПИ II, кв.1 по ПУП на с.Кирково, с площ обща полезна от 45.00 кв.м. актуван с АОС№ 264/15.08.2011г. с предназначение за битови услуги при начална тръжна цена 18.00 (осемнадесет) лева без ДДС.
3.Помещение в с.Бенковски, община Кирково, представляващ, едноетажна полумасивна сграда, находящ се, в пл.сн.№465, кв.57 по плана на с.Бенковски, с обща полезна площ от 31.00 кв.м., актуван с АОС №170/27.03.2001г., с предназначение за шивашки услуги, при начална тръжна наемна цена 34.41 (тридесет и четири и 0.41) лева без ДДС.
4.Помещение в с.Каялоба, община Кирково, представляващ, едноетажна полумасивна сграда, находящ се, с обща полезна площ от 40.00 кв.м., актуван с АОС №430/07.03.2005г. с предназначение за битови услуги, при начална тръжна цена 19.20(деветнадесет и 0.20)лева без ДДС.
5.Помещение в масивна сграда на два етажа за битови потребности, в с.Фотиново,община Кирково с обща полезна площ от 24.25 кв.м., находящ се, в УПИ III, кв.8 по ПУП по плана на с.Фотиново, актуван с АОС №231/18.01.2011г., с предназначение за агро-аптека, при начална тръжна цена 31.52(тридесет и един и 0.52) лева без ДДС.
6.Помещение в масивна сграда на два етажа за битови потребности, с.Фотиново, община Кирково, с обща полезна площ от 21.50 кв.м., находящ се, в УПИ III, кв.8 по ПУП по плана на с.Фотиново, актуван с АОС №231/18.01.2011г., с предназначение за продажба на промишлени стоки, при начална тръжна цена 23.86(двадесет и три и 0.86) лева без ДДС.
IІ.Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от кандидатите или упълномощени техни представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на община Кирково, ул.”Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20.00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16:30 часа на 19.04.2017г.
ІІІ.Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 40% от началната тръжна наемна цена, който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB 91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в периода до 19.04.2017г. включително .
ІV. Предложението за участие в търга се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, на 19.04.2017г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата.
V.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС”. 
VІ. В случай, че не се явя поне един кандидат или техните предложения не отговарят на предварително поставените условия, ще се проведе повторен търг на 27.04.2017г. при същите условия, на същото място и в определения час. 

Допълнителна информация на тел. 0886334463
/стая №3, ОбА – Кирково/

Кмет на община Кирково: (Шинаси Сюлейман)