СЪОБЩЕНИЕ
относно качеството на питейната вода от река ВърбицаВъв връзка със създалото се напрежение относно качеството на питейната вода използвана от шахтовите кладенци разположени в коритото на река Върбица Ви уведомяваме, че Община Златоград е възложила изготвяне на химичен анализ за качеството на питейната вода от водоснабдителната мрежа на гр.Златоград. На 27.03.2017 г. са взети проби от шахтови кладенци №1 и №2, захранващи водоснабдителната мрежа на гр. Златоград, както и от самата водоснабдителна мрежа при краен потребител. Пробите са предоставени за анализ и изпитване от Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив. Отделно проби за анализ са предоставени и на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда, гр. Хасково.
Всички резултати от изпитването са в допустимите стойности и норми, определени в Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. (изм. ДВ, бр.102 от 2014 г.).
Публикуваме протокола от изпитване, проведен от акредитираната лаборатория в гр. Хасково и протоколите от изпитване от лабораторията към РЗИ, гр. Пловдив.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол от изпитване № 14-238 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (краен потребител)
2. Протокол от изпитване № 236 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (шахтов кладенец 1)
3. Протокол от изпитване № 14-237 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (шахтов кладенец 2)

4. Протокол от изпитване № 14-0184 от 27.03.2017 г. на Регионална лаборатория Хасково, към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда и водите.