В рамките на проект "Твоят час" учениците от група "Работилница за творческо писане" при СУ "Отец Паисий" с. Кирково, общ. Кърджали посетиха ЦДГ – Кирково. Те прочетоха пред малчуганите свои творби, създадени по време на заниманията по проекта. Елина Младенова подари на децата от градината стихотворението си, което те поискаха да научат наизуст с помощта на учителите си.Целта на изявата бе малките слушатели да се пренесат в света на фантазията и по този начин да бъде провокиран техният интерес към писаното слово, а авторите на творбите да усетят удовлетворението от споделеното творение. Написаните от участниците в групата приказки, разкази, стихотворения и гатанки са създадени по модели, предложени от Джани Родари в книгата му "Граматика на фантазията", и под наставленията на ръководителя на групата.

Tворците от групата за творческо писане за втори път представят свои произведения пред аудитория. Преди срещата си с децата от детската градина те организираха четене пред своите родители- представиха творбите си, провокираха ги с гатанките си .Развълнувани бяха не само учениците, но и родителите, защото видяха децата си за първи път в такава светлина – пораснали, отговорни, вдъхновени.

Най- активните участници в групата "Работилница за творческо писане"- Светлана Хаджиева, Светозара Маджарова, Елина Младенова, Мартина Боянова, Владислав Башев и Стелиян Алучев, всички ученици от 6. клас на СУ "Отец Паисий" Кирково, отправят чрез текстовете си послания за добро, приятелство и разбирателство между хората. Текстовете са илюстрирани от Светозара Маджарова, която е и художник на групата. Амбицията на децата е да подготвят книжка, в която да съберат творбите си, илюстрирани от Зара , и да я подарят на своите родители и на училищната библиотека. Защото сътвореното от хората трябва да прави другите хора добри, само тогава то има смисъл.


--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.