Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с изх. № С-20 / 09.03.2017г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – Пловдив, в което ни предупреждават за получена информация при тях за изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река”. Във връзка с възможно замърсяване на водите в река „Върбица”, водата от шахтовите водоснабдителни кладенци, разположени в речното й корито да не се използва за питейни цели.
ВиК –Смолян, ВиК –Кърджали, РЗИ-Смолян и РЗИ-Кърджали ще извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците разположени в терасата на река „Върбица”, като се вземе предвид източника на замърсяване и ще да дадат предписания за тяхното ползване от населението.
След получаване на резултатите от проведените анализи на водите в река „Върбица” и „Ерма река”, ще Ви информираме за установеното състояние, а резултатите от анализите ще бъде публикувани на сайта на Община Кирково.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО