НА 11.03.2017 Г.(СЪБОТА) ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА ЩЕ РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -КИРКОВО

ВЪВ ВРЪЗКА С:
1. Издаване на удостоверения за гласуване на друго място, не по-късно от 11 март 2017 г., 17.00 часа.
2. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес Избиратели чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат писмено, чрез заявление да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 11 март 2017 г., 17.00 часа.
3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано саморъчно, придружено с копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс, не по-късно от 11 март 2017 г., 17.00 часа.