Новини

[02 Март 2017]

ПОКАНА


№ 23 от 02.03.2017г.
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на
13.03.2017г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на общината

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за приемане годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.
Докл.:Кмета на общината
2. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за промяна на срока на разрешение за извършване на таксиметров превоз, на територията на община Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
3. Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на ПУП – ПУР по плана на с.Фотиново – Загоричане, общ.Кирково.
Докл.:Кмета на общината
4. Докладна записка от Кмета на общината относно изменение на ПУП – ПР по плана на с.Горно Къпиново, общ.Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
5. Докладна записка от Кмета на общината относно съгласие за допускане на процедура по реда на чл.15 от ЗУТ във връзка с проекти за изменение на ПУП – ПРЗ по плана на с.Кирково,общ.Кирково.

Докл.:Кмета на общината.
6. Докладна записка от Кмета на общината относно откриване на процедура и приемане на условията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти – публична и частна общинска собственост, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на ОбС Кирково.

Докл.:Кмета на общината.
7. Докладна записка от Кмета на общината относно осигуряване на помещения за нуждите на административното обслужване /кметство/ на с.Кран, общ.Кирково.
Докл.:Кмета на общината.

8. Текущи.


Председател на ОбС- Кирково:________П________
/инж.Сали Рамадан/

Новината е посетена: 233 пъти
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия