Във връзка с изискванията на чл.17, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, Община Кирково осигурява обществен достъп до Писмено становище на Възложителя Електроенергиен системен оператор ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на ДОВОС на инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“:

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ »