относно забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ЗАПОВЕД № РД-10-83/22.02.2017г.
2. Приложение №1 към заповедта