Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на Мехмед Ибрахим Карамолла, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ №011252 по КВС на землището на с.Бенковски,кв.Веслец, жител на с.Бенковски,общ.Кирково,обл.Кърджали, сега с неизвестен адрес, че със заповед №РД-10-42/01.02.2017г. на Кмета на община Кирково е одобрен ПУП-ПЗ за поземлен имот №013042 по КВС на землището на с.Бенковски,кв.Веслец с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- изграждане на жилищни сгради. От имота се образуват пет самостоятелни урегулирани поземлени имота, за които е предвидено нискоетажно свободно жилищно застрояване с височина до 10м. в устройствена жилищна зона с малка височина и плътност и интензивност „Жм”.

Одобрения подробен устройствен план- план за застрояване се намира в сградата на ОбА-Кирково, ул.”Дружба” №1,стая №11,ІІ етаж и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00 ч.до 16.00 ч..

Съгласно чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗИД на ЗУТ в 14-дневен срок от датата на оповестяването на съобщението на Заповедта за одобряване на ПУП-ПЗ, същата може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 от ЗУТ, относно нейната законосъобразност пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, чрез Кмета на община Кирково.

Съгласно разпоредбите на чл.61,ал.3 от АПК настоящото съобщение да се постави на таблото за обявления и се качи на интернет страницата на общината.