ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО

О Б Я В Я В А


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.58, т.4 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково, в изпълнение на Решение №98 от Протокол №7/19.04.2016г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-75/17.02.2017г. на Кмета на община Кирково

І. Публично оповестен конкурс на 09.03.2017г.(четвъртък) от 10.00 часа за отдаване под наем част от общински недвижим имот представляващ двуетажна масивна сграда-читалище от 340 (триста и четиридесет) кв.м., с.Фотиново, община Кирково, актуван с АОС №49/09.11.2010г., в размер на 1(един)кв.м. с предназначение за поставяне на ПОС терминално устройство(банкомат), при следните условия:

1.До конкурса се допускат физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи лиценз за извършване на банкова дейност.
2.Начална конкурсна цена – 3,48 (три и 0,48)лева без ДДС;
3.Депозит за участие в конкурса – 40 % от конкурсната наемна цена;
4.Срок за отдаване на имота – 5 (пет) години от датата на подписване на договора
ІІ. Конкурсната документация се закупува до 16,00 часа на 08.03.2017г. от стая №3, на етаж І в сградата на Общинска администрация Кирково, след представяне на документ за платена такса от 10,00 (десет) лева без ДДС (невъзстановима) в касата на „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерния етаж;
ІII. Депозит за участие в конкурса – 40 % от началната конкурсна наемна цена който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в срок до 17.00 часа на 08.03.2017г.
IV.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждането на конкурса, след закупуване на конкурсна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
V.Предложението за участие в конкурса се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” до края на работния ден на 08.03.2017г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се изписва наименованието на конкурса, участника и се отбелязва входящият номер на офертата.
Лицата, които не са подали документи до изтичане на посочения по-горе срок няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.
При неявяване на кандидати или декласиране на участниците, повторен конкурс ще се проведе на 16.03.2017г., на същото място, по същото време и при същите условия.

Допълнителна информация на тел. 0886334463
/стая № 3, ОбА – Кирково/
Кмет на община Кирково:(Шинаси Сюлейман)