Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-549/04.08.2017г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП- ПР за поземлени имоти с пл.сн.№397 и №399 от кв.73 по плана на с.Бенковски, с цел поставяне вътрешните регулационни линии по съществуващите на място имотни граници, както и изменение на източната регулационна граница на УПИ ІІ-401,кв.73 при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:…………П…………
/ Ш.Сюлейман