Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 128, ал.1 във връзка с ал. 2 и ал. 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 кV n/сm „Марица-изток”(Република България)- n/сm „Неа Санта” (Република Гърция), на територията на Република България”, на територията на община Кирково.

На територията на община Кирково,област Кърджали проекта за ПУП-ПП засяга поземлени имоти в землищата на с.Старейшино, с.Светлен, с.Самокитка, с.Секирка, с.Средско, с.Чорбаджийско, с.Вълчанка, с.Кукуряк и с.Тихомир.

Проекта за подробен устройствен план- парцеларен план е изложен в сградата на община Кирково, ул.”Дружба” №1, етаж ІІ, стая №11 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч..

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план- парцеларен план до Общинска администрация на община Кирково, ул.”Дружба” №1.


КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО: / Ш.Сюлейман/