Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на Милена Райчева Антонова, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 30106.10.26 по КК на землището на с.Завоя, жител на гр.Кърджали,кв.Възрожденци №22,вх.Д,ет.7,ап.113,обл.Кърджали, наследничка на Исмаил Мехмедов Чакъров, сега с неизвестен адрес, че със заповед №РД-10-484/07.07.2017г. на Кмета на община Кирково е одобрен ПУП-ПЗ за застроен с пчелин поземлен имот с идентификатор 30106.10.30 по КК на с.Завоя след 01.07.1973г. с ВиК и ел.схеми към него с цел провеждане процедура по промяна предназначението на земеделска земя,съгласно чл.50,ал.1 от ППЗОЗЗ. За имота се предвижда свободно застрояване с височина до 10м. с отреждане за пчелин и помощни сгради, с устройствени параметри: Пзастр- 60%, П озел. – 40 %, К инт. – 1,2.

Одобрения подробен устройствен план- план за застрояване се намира в сградата на ОбА-Кирково, ул.”Дружба” №1,стая №11,ІІ етаж и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00 ч.до 16.00 ч..

Съгласно чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗИД на ЗУТ в 14-дневен срок от датата на оповестяването на съобщението на Заповедта за одобряване на ПУП-ПЗ, същата може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 от ЗУТ, относно нейната законосъобразност пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, чрез Кмета на община Кирково.

Съгласно разпоредбите на чл.61,ал.3 от АПК настоящото съобщение да се постави на таблото за обявления и се качи на интернет страницата на общината.


КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО :
/ Ш.Сюлейман /