СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ПУБЛИКУВАНО НА : 26.06.2017г.
ВАЛИДНО ДО: 10.07.2017 г.


УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.
В СЛУЧАЙ,ЧЕ НЕ СЕ ЯВЯТ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32, АЛ.6 ОТ ДОПК СЪОТВЕТНИЯ АКТ В ЕДНО СЪС СЪОБЩЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КЪМ ПРЕПИСКАТА И ЩЕ СЕ ЧИТА ЗА РЕДОВНО ВРЪЧЕН.

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК НА:
1. ЕМИН МЮМЮН САЛИМ С.ПЪРВИЦА