СЪОБЩЕНИЕ


ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по

проект BG05M9ОP001-2.005-0066 Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”


Удължава се срока за прием на заявления за подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”  ,  съгласно  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0066-C01/06.04.2017 Г. по процедура BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, на Оперативна програма ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд до 07.07.2017 год.


Изисквания и необходими документи за кандидатите за персонал на мобилен екип, който ще предоставя интегрирана социална услуга в  домашна среда в община Кирково


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ:

Ръководител на екипа,той и социален работник   - 1 бр.. Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца на срочен трудов договор. Трудовото правоотношение възниква от 01.09.2017г., при шест часов работен ден.

-        степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен – бакалавър;

-        специалност – социални дейности, педагогика;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.

Психолог –  1бр.. Договор за услуга; Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца. Договора за услуга влиза в сила от 01.09.2017г.. В рамките на 8 месеца лицето е задължено да отработи 500 часа.

-       степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен -бакалавър;

-        специалност – психология;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален  опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.

Рехабилитатор –  1бр.. Договор за услуга; Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца. Договора за услуга влиза в сила от 01.09.2017г.. В рамките на 8 месеца лицето е задължено да отработи 500 часа.

-        степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен -бакалавър;

-        специалност – Рехабилитация;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален  опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.

Социални асистенти - 15 бр.. Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца на срочен трудов договор. Трудовото правоотношение възниква от 01.09.2017г., при осем часов работен ден

-        степен на образование - средно;

-        да е дееспособно лице .;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност, да е в добро физическо и психическо състояние;

-        професионален  опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство;

Медицинска сестра - 2 бр. . Договор за услуга; Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца. Договора за услуга влиза в сила от 01.09.2017г.. В рамките на 8 месеца лицето е задължено да отработи 350 часа.

-        степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен – бакалавър;

-        специалност – медицинска сестра;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

-        Заявление по  образец;

-        Декларация – образец;

-        Автобиография - образец;

-        Копие от диплома за завършено образование /ако е приложимо/;

-        Копие на трудова/осигурителна книжка /ако е приложимо/;


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

на два етапа:

- първи етап - проверка на документите и

- втори етап – индивидуално интервю с допуснатите кандидати.

Списъкът на допуснатите до интервю кандидати ще бъде публикуван на сайта на общината и на информационното табло на ОбА- с.Кирково.


Документите от кандидати за персонал  на мобилен екип, който ще предоставя интегрирана социална услуга в  домашна среда в община Кирково ще се приемат всеки делничен ден  до  07.07.2017 г.  .  вкл., от 08:00ч. – 12:00ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в Административната сграда на Община Кирково, етаж I, офис 1 – г-жа Снежа Узунова.


Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kirkovo.bg и таблото в сградата на Община Кирково .


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ Г-ЖА УЗУНОВА ИЛИ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА КИРКОВО - www.kirkovo.bg.