ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 По проект BG05M9ОP001-2.005-0066 Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”


От 28.06.2017 год. започва прием на заявления за подбор на потребители по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”  ,  съгласно  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0066-C01/06.04.2017 Г. по процедура BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, на Оперативна програма ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. 


Изисквания и необходими документи за кандидатите  потребители за ползване на интегрирана социална услуга в домашна среда на територията на община Кирково.


I. КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.       хора с увреждания на възраст над 18 години;

2.       Необходими документи за кандидатстване:

-        заявление по образец;

-        документ за самоличност /за справка/;

-        документ за самоличност на законния представител   /за справка, ако е приложимо/./;

-        копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК   /50 % и над 50 %/;

-        копие от документ, определящ конкретното лице за законен представител на   кандидата за услугата /ако е приложимо/;

-        пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично /ако е приложимо/.


На всички кандидати ще бъде извършена Оценка на потребностите от почасови услуги.

Изготвените оценки ще се разгледат от  комисия, която ще изготви окончателните списъци на база утвърдени критерии.

Очаквана начална дата за стартиране предоставянето на услугите по проекта е 01.09.2017г.


Документите от кандидати за потребители  за ползване на интегрирана социална услуга в домашна среда ще се приемат всеки делничен ден в периода от  28.06.2017г.  до  14.07.2017 г.  .  вкл., от 08:00ч. – 12:00ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в Административната сграда на Община Кирково, етаж I, офис 1 – г-жа Снежа Узунова.


Крайните резултати за класиране на потребителите ще се обявят на сайта на общината www.kirkovo.bg и таблото в сградата на Община Кирково .  Всеки потребител ще бъде уведомен и с уведомително писмо.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ Г-ЖА УЗУНОВА ИЛИ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА КИРКОВО - www.kirkovo.bg.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗАЯВЛЕНИЕ