ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по

проект BG05M9ОP001-2.005-0066 Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”


ОБЯВЛЕНИЕ


От 15.06.2017 год. започва прием на заявления за подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”  ,  съгласно  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0066-C01/06.04.2017 Г. по процедура BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, на Оперативна програма ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. 


Изисквания и необходими документи за кандидатите за персонал на мобилен екип, който ще предоставя интегрирана социална услуга в  домашна среда в община Кирково


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ:

Ръководител на екипа,той и социален работник   - 1 бр.. Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца на срочен трудов договор. Трудовото правоотношение възниква от 01.09.2017г., при шест часов работен ден.

-        степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен – бакалавър;

-        специалност – социални дейности, педагогика;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.

Психолог –  1бр.. Договор за услуга; Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца. Договора за услуга влиза в сила от 01.09.2017г.. В рамките на 8 месеца лицето е задължено да отработи 500 часа.

-       степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен -бакалавър;

-        специалност – психология;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален  опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.

Рехабилитатор –  1бр.. Договор за услуга; Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца. Договора за услуга влиза в сила от 01.09.2017г.. В рамките на 8 месеца лицето е задължено да отработи 500 часа.

-        степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен -бакалавър;

-        специалност – Рехабилитация;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален  опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.

Социални асистенти - 15 бр.. Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца на срочен трудов договор. Трудовото правоотношение възниква от 01.09.2017г., при осем часов работен ден

-        степен на образование - средно;

-        да е дееспособно лице .;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност, да е в добро физическо и психическо състояние;

-        професионален  опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство;

Медицинска сестра - 2 бр. . Договор за услуга; Срок за работа в рамките на проекта - 8 месеца. Договора за услуга влиза в сила от 01.09.2017г.. В рамките на 8 месеца лицето е задължено да отработи 350 часа.

-        степен на образование - висше;

-        образователно-квалификационна степен – бакалавър;

-        специалност – медицинска сестра;

-        да е дееспособно лице;

-        да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-        професионален опит - предимство;

-        опит при изпълнение на проекти – предимство.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

-        Заявление по  образец;

-        Декларация – образец;

-        Автобиография - образец;

-        Копие от диплома за завършено образование /ако е приложимо/;

-        Копие на трудова/осигурителна книжка /ако е приложимо/;


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

на два етапа:

- първи етап - проверка на документите и

- втори етап – индивидуално интервю с допуснатите кандидати.

Списъкът на допуснатите до интервю кандидати ще бъде публикуван на сайта на общината и на информационното табло на ОбА- с.Кирково.


 Документите от кандидати за персонал  на мобилен екип, който ще предоставя интегрирана социална услуга в  домашна среда в община Кирково ще се приемат всеки делничен ден в периода от  15.06.2017г.  до  30.06.2017 г.  .  вкл., от 08:00ч. – 12:00ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в Административната сграда на Община Кирково, етаж I, офис 1 – г-жа Снежа Узунова.


Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kirkovo.bg и таблото в сградата на Община Кирково .


От прикачените файлове може да изтеглите бланки/формуляри за попълване:

1. Обява за длъжност психолог
2. Обява за длъжност рехабилитатор
3. Обява за длъжност социален асистент
4. Обява за длъжност медицинска сестра
5. Обява за длъжност ръководител
6. Автобиография
7. Декларация
8. Заявление за участие