Новини

[09 Юни 2017]

СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково:

№РД-10-376/02.06.2017г. е допуснато изработване проект за изменение на ПУП-ПУР за улица с ос.т.132-133-146-145 по плана на с.Кирково и ПР с цел урегулиране на ПИ с идент.36926.3.28 по КК на с.Кирково, като регулационните линии се поставят по съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатор 36926.3.28 и се обособи нов УПИ за сграда с идентификатор 36926.3.160.1-съблекалня към стадион, която попада в улична регулация при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.

Новината е посетена: 120 пъти
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия