Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково:

№РД-10-376/02.06.2017г. е допуснато изработване проект за изменение на ПУП-ПУР за улица с ос.т.132-133-146-145 по плана на с.Кирково и ПР с цел урегулиране на ПИ с идент.36926.3.28 по КК на с.Кирково, като регулационните линии се поставят по съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатор 36926.3.28 и се обособи нов УПИ за сграда с идентификатор 36926.3.160.1-съблекалня към стадион, която попада в улична регулация при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.