Новини
В рамките на проект "Твоят час" учениците от група "Работилница за творческо писане" при СУ "Отец Паисий" с. Кирково, общ. Кърджали посетиха ЦДГ – Кирково....още

Община Кирково уведомява, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец април 2017 г. както следва:...още

Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с изх. № С-20 / 09.03.2017г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – Пловдив, в което ни предупреждават за получена информация при тях за изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река”....още

НА 11.03.2017 Г.(СЪБОТА) ОТ 8.30 ДО 17.00 ЧАСА ЩЕ РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -КИРКОВО...още

Скъпи дами, Обръщам се лично към Вас, защото днес е вашият празник. Позволете да ви поздравя по случай 8 – ми март –Международния ден на жената. Бъдете горди и уверени, смели във всички ваши мечти и начинания....още

Скъпи сънародници и съграждани, За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод Националния празник на Република България - 3 март . Този ден е символ на общата ни воля за свобода и обединение пред предизвикателствата на времето и трудностите, пред които всеки народ......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 13.03.2017г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

В Народно читалище ,,Н. Й. Вапцаров” в Кирково се проведе концерт, в който над 160 самодейци от общината, подариха на публиката един от най-българските празници – Деня на самодееца, посочват от пресцентъра на Община Кирково....още

Уважаеми самодейци, Приемете нашите искрени поздрави към Вас по случай 1-ви март Ден на българския талант, на българския дух, на любовта към творчеството, на непресъхващия стремеж на човека към красота и съвършенство – Денят на самодейното изкуство!...още

Във връзка с изискванията на чл.17, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, Община Кирково осигурява обществен достъп до Писмено становище на Възложителя Електроенергиен системен оператор ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на ДОВОС на инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция/“:...още

относно забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината....още

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК....още

Международният ден на майчиния език – 21 февруари, бе отбелязан подобаващо с богата културно-развлекателна програма в ОУ ,,Христо Смирненски“ с. Фотиново. ...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на Мехмед Ибрахим Карамолла, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ №011252 по КВС на землището на с.Бенковски,кв.Веслец, жител на с.Бенковски......още

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.58, т.4 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково, в изпълнение на Решение №98 от Протокол №7/19.04.2016г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-75/17.02.2017г. на Кмета на община Кирково І. Публично оповестен конкурс на 09.03.2017г.(четвъртък) от 10.00 часа......още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия