Новини
Уведомяваме населението на община Кирково, че СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „КРИСТАЛ” – гр. София ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.05.2015г. /четвъртък/ от 14.00 часа...още

На 6 май 2015 година Общинска администрация Кирково организира честването на празника “Гергьовден”...още

за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2014 година ...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 15.05.2015г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот представляващ, помещение с площ 15,60 кв.м., в сграда с пл.сн.№465, кв.57 по плана на с.Бенковски, община Кирково...още

В секция "Вътрешни нормативни актове" на сайта на Община Кирково е публикуван Културен календар за 2015 година...още

Община Кирково предоставя възможност на всички заинтересовани физически и юридически лица да се запознаят с Проекта на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Кирково за периода 2015-2020г. и да изразят своите мнения...още

Областен информационен център- Кърджали ще проведе информационна среща в село Кирково на 23 април 2015 г.( четвъртък) от 10 часа в залата на община Кирково....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково......още

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната...още

НА ПРОЕКТ на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно чл.225а, ал.3 от ЗУТ” (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в община Кирково...още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „БОРИ” ЕООД......още

Във връзка с чл.140,ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.3 от ЗУТ в производството по издаване виза за проектиране и одобряване на инвестиционен проект......още

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в Общинска администрация Кирково от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително....още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 31.03.2015г. /вторник/ от 14.00 часа ...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина