Новини
Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповеди на Кмета на община Кирково: №РД-10-69/14.02.2017г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ за поземлен имот №080264 по КВС на землището на с.Чорбаджийско......още

Информираме жителите на община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо от РЗИ – Кърджали с което ни уведомяват, че в резултат на проведените изследвания на водата от водоизточници, разположени по поречието на р. Върбица е установено, че няма отклонения от изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. ...още

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив...още

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед......още

Уважаеми данъкоплатци, напомняме Ви, че: От 01.02.2017година в отдел” Местни данъци и такси” започна събирането на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 година....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-56/08.02.2017г. е допуснато изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:...още

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 год. на основание чл.91 от ИК и Решения № 4182-НС от 01.02.2017год. на ЦИК, кметът на община Кирково ВИ КАНИ да вземете участие, като парламентарно представени партии и коалиции и като партии с представители в ЕП, в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии......още

Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с вх.№ 96-00-114/09.02.2017г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” - Пловдив, в което ни предупреждават за получена информация при тях за изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река”....още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Мустафа Аптурахманов Мустафов, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ №011800 по КВС на землището на с.Бенковски,кв.Веслец:...още

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Общинска администрация Кирково съобщава на: Веселин Бисеров Семерджиев е одобрен подробен устройствен план....още

Във връзка със стартирането на Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“ Община Кирково обявява: Прием на заявления-декларация от кандидат потребители за ползване на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“...още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от Александър Емилов Радомиров, с.Завоя, община Кирково, община Кърджали за „Изграждане на Овцеферма в поземлен имот с идентификатор 30106.11.262, местността „Корболиво”, землище с.Завоя, община Кирково, област Кърджали”....още

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, чл.8, ал.10 от ЗОС, чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.6, ал. от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в законоустановения 14 дневен срок, чрез настоящото публикуване община Кирково предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени мнения......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-14/09.01.2017г. е допуснато изработване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за ПИ №080265 по КВС на с.Чорбаджийско......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.01.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Хотел Главатарски хан Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации