Новини
На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Кадир Юсуф сега в неизвестен адрес в чужбина, че съгласно чл.13а от ППЗСПЗЗ е приет помощен план за м.”Ев ардъ” с пл.сн.№86 в урбанизираната територия на с.Бенковски......още

относно свикване на Общински съвет - Кирково на заседание...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково: №529 от протокол №50 от проведено заседание на 24.06.2015г. е допуснато изработване на подробен устройствен план......още

На 23 юли 2015г. - четвъртък, фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Кирково, във времето от 21:30 часа до 22:00 часа....още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Зюлкюл Салимехмед Хюсеин сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-221/27.04.2015год. на Кмета на Община Кирково......още

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка....още

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка....още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Конкурс на 31.07.2015г. от 10.00 часа за отдаване под наем на обекти представляващи столова и ученически бюфет – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на общината, за срок от 5 (пет) учебни години...още

На 03.07.2015 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Кирково, се проведе заключителната пресконференция за оповестяване приключването на изпълнение на дейностите по проект: „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност”......още

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.06.2015г. /сряда/ от 14.00 часа...още

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на Решение №443 от Протокол №43/27.11.2014г., Решение №485 от Протокол №46/31.03.2015г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-323/17.06.2015г., на Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 07.07.2015г.(вторник) от 09:00часа...още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение от Алейдин Халибрям Юсуф......още

На основание чл.61, ал.З от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Айше Ахмед Фърънджъ, Пакизе Шукри Молла, Семиха Мехмет Имамоглу, Мюмюн Мехмет Молла, Зейнеб Сали Мустафа, Мустафа Аптурахман Мустафа, Фейме Хасан Мурад, Сали Мюмюн Емин, Мехмед Сали Емин, Юсуф Сали Емин......още

На основание чл.61,ал.З от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава, на: Съдъка Юсеин Юсеин - наследник на Юсеин Тасим Юсеин, с постоянен адрес с.Фотиново......още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – РЕГИСТРИРАНИ ЖИВОТНОВЪДИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ № 509 ОТ ПРОТОКОЛ № 47 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС-КИРКОВО НА 14.05.2015 Г. МОГАТ ДА ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА НАЕМАТ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ......още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина