Новини
за отчуждаване на имоти и части от имоти от Министерски съвет...още

В секция "Наредби" в сайта на община Кирково е публикуван: Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.129, ал.2 и чл.150,ал.8 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Атче Ахмедова Рашидова, като заинтересувани лица......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на: 1. Димитър Райчев Енчев – насл. на Раиф Мехмедов Ефендиев – сега с неизвестен адрес; 2. Румяна Миладинова Уланова – насл. на Диана Райчева Караджова – сега с неизвестен адрес......още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „КРЕС ВЮ” ЕООД...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗИД на ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗИД на ЗУТ, че с Решения на Общински съвет-Кирково:...още

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, кметовете на общини провеждат консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за назначаване на Секционна избирателна комисия за частичните избори за кмет на кметство с. Горно Кирково......още

Под патронажа на кмета на Община Кирково-инж. Сали Рамадан на 13 септември-събота,мини госпожици и мини господа от 3 до 12 години ще се надталантчват на Площада в Кирково в единствения лицензиран Конкурс „Мини Мис и Мини Мистър-Малки Големи Таланти”...още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН ПРАЗНИК – КИРКОВО 2014 НА 13.09.2014 г. /СЪБОТА/ НА ПЛОЩАДА В КИРКОВО ...още

бщинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.3 от ЗУТ и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.3 от ЗУТ......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

относно определяне на охраняеми площадки, където да се събират умрелите от "син език" животни....още

Общинска администрация Кирково обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици до 16 - годишна възраст по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2014/2015г.”...още

а основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.08.2014г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на общината...още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Назмие Расим Джамбаз, Фатме Расим Джамбаз, Шерке Расим Осман, Кенан Расим Халил и Гюнай Мюмюн Садула сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед ......още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина