Новини
за провеждане на информационен ден на тема: „Процес на разработване на стратегия за местно развитие”...още

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И В М С ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА...още

ОбА-Кирково кани всички заинтересовани граждани на община Кирково на разяснителна среща във връзка със санирането на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност. ...още

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Елхово", разположена в землищата на селата Голяма Чинка, Гривка, Лещарка, Малка Чинка, Рибино, Самовила, Токачка, Тополка, община Крумовград и селата Гривяк, Делвино. Светлен, Метличка, Пловка, Самокитка, Секирка, Чавка, Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали....още

за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост за изграждане на линеен обект на транспортна-техническа инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания – „Пътна връзка – кръстовище при км. 369+318 лява /ПИ №40350/ и достъп до земеделски земи от дясно /ПИ №040351/ на път I - 5 /Е-85/ „Кърджали – Маказа” в землището на с.Първица, общ.Кирково, област Кърджали...още

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа“ ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.01.2016г.(четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на общината...още

Асоциацията на българските акушер-гинеколози чрез „Медицински център за човешка репродукция” ООД – гр. София и Общинска администрация Кирково организират профилактични – скринингови прегледи за остеопороза, ехография на щитовидна жлеза и гърдите при жените и ехография на коремни органи при мъже и жени...още

Уважаеми жители на община Кирково, във връзка с поставяне на табела-монумент, обозначаваща началото на с. Кирково –общинския център, Общинска администрация Кирково набира предложения за подходяща визия, архитектурно и текстово оформление на монумента......още

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, чл.8, ал.10 от ЗОС, чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.6, ал. от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в законоустановения 14 дневен срок, чрез настоящото публикуване община Кирково предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени мнения......още

Днес 29.12.2015г. в изпълнение на заповед №РД-10-285/28.05.2015г. на кмета на Община Кирково......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково......още

Техническа служба с.Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали на основание чл.128, ал.З и ал.5 от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПУР за улица с ос.т. 102-107- 104-82-78а и ПР за УПИ от кв.32 по плана на с.Чорбаджийско......още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация......още

Кметът на община Кирково кани всички жители и гости на общината на новогодишна наздравица. Да посрещнем заедно настъпването на Новата 2016- та година във вълшебна атмосфера с традиционното Дунавско хоро....още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации