Новини
относно определяне на охраняеми площадки, където да се събират умрелите от "син език" животни....още

Общинска администрация Кирково обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици до 16 - годишна възраст по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2014/2015г.”...още

а основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.08.2014г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на общината...още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Назмие Расим Джамбаз, Фатме Расим Джамбаз, Шерке Расим Осман, Кенан Расим Халил и Гюнай Мюмюн Садула сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед ......още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.129, ал.2 и чл.150,ал.8 от ЗУТ и чл.61,ал.З от АПК,съобщава на Лейля Реджеб Уска...още

за обществено обсъждане на промените в Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 01.08.2014г. /петък/ от 10.00 часа в залата на общината...още

Община Кирково приключи изпълнението на проект» Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво” съгласно сключен Договор № 13-13-41/31.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

във връзка с констатирано заболяване Син език по преживните животни в село Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково и в изпълнение на мерките за предотвратяване възникването на болестта в обсега на община Кирково......още

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Екологосъобразно обезвреждане на......още

На основание чл.61, ал.З от АПК ОбА-Кирково съобщава на Таня Костадинова Симеонова, сега в неизвестен адрес в чужбина, че с протокол от 08.05.2014г. на комисия по Заповед №РД-10-316/07.05.2014г. на Кмета на Община Кирково е приет помощен план ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Мюмюн Хасан Мюмюн и Хасан Нури Хасан сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-379/30.05.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправка на имот по кадастралния план на с.Бенковски......още

В секция "Вътрешни нормативни актове" в сайта на Община Кирково е публикуван Общински план за развите на Община Кирково 2014 - 2020 година...още

Във връзка с извършване на ремонтни работи в жп участъка Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и пълното прекъсване на движението на влаковете в сила от 03.07.2014 г. до 03.10.2014 г., Община Кирково уведомява всички жители, че "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД е осигурила автобуси с часове на тръгване от жп гара Подкова......още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg