Новини
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 16.12.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД......още

На основание чл.61,ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава, на: Здравко Маринов Синабов – наследник на Марин Асенов Синабов......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-10-927/27.11.2014г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП-ПР......още

/ПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ/ - На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, чл.8, ал.10 от ЗОС, чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.6, ал.3 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд......още

С фотоизложба на проекти, изпълнени с финансовата подкрепа на еврофондовете през изминалите седем години стартира новата инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра. ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Кирково инж. Сали Рамадан кани цялата общественост на Община Кирково на 28.11.2014 год. (петък) от 14:00 ч., в голямата зала на Общинска администрация Кирково ,ул. „Дружба“ No1 на публично обсъждане на проект на: БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО ЗА 2015 г....още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.11.2014г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД......още

Кметът на Община Кирково г-н инж. Сали Рамадан направи символична първа копка на три отсечки за рехабилитация на общински пътища. Първата отсечка е „Рехабилитация и реконструкция на път IV-86544 Бенковски-Китна-Дрангово......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.3 от ЗУТ, на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересу-ваните лица по смисъла на чл.131,ал.3 от ЗУТ, че със заповед №РД 02-15-143/05.11.2014г. на Заместник......още

за следните позиции: акушерка, юрист, логопед, медицинска сестра, медиатор, педагог, психолог, социален работник, социален работник/социален педагог...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

за участие в информационна среща в рамките на проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК ОбА-Кирково съобщава на Таня Костадинова Симеонова, сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-650/24.09.2014г. на Кмета на Община Кирково......още

Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законноустановения срок от 14 дни, Община Кирково чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg или в деловодството на Община Кирково на адрес - с.Кирково, ул.Дружба № 1 ...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина