Новини
за участие в информационна среща в рамките на проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК ОбА-Кирково съобщава на Таня Костадинова Симеонова, сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-650/24.09.2014г. на Кмета на Община Кирково......още

Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законноустановения срок от 14 дни, Община Кирково чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg или в деловодството на Община Кирково на адрес - с.Кирково, ул.Дружба № 1 ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.10.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на общината...още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО КАНИ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА 30.10.2014г. (четвъртък) от 10.00 часа ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР...още

УВАЖАЕМИ Г-Н РАМАДАН, Областен информационен център Ви кани да участвате в спортен празник в гр. Кърджали, който е част от националната инициатива „Да спортуваме заедно" на мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната....още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Ниази Мехмедали Мехмедали сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-545/13.08.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката за УПИ-ІІ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Шабан Салимехмед Измирли сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-544/13.08.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката нa......още

за отчуждаване на имоти и части от имоти от Министерски съвет...още

В секция "Наредби" в сайта на община Кирково е публикуван: Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.129, ал.2 и чл.150,ал.8 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Атче Ахмедова Рашидова, като заинтересувани лица......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на: 1. Димитър Райчев Енчев – насл. на Раиф Мехмедов Ефендиев – сега с неизвестен адрес; 2. Румяна Миладинова Уланова – насл. на Диана Райчева Караджова – сега с неизвестен адрес......още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „КРЕС ВЮ” ЕООД...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗИД на ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗИД на ЗУТ, че с Решения на Общински съвет-Кирково:...още

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, кметовете на общини провеждат консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за назначаване на Секционна избирателна комисия за частичните избори за кмет на кметство с. Горно Кирково......още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина