Новини
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в община Кирково, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земите от ОПФ през 2015 г., приета с Решение №456 от Протокол №44/16.12.2014 г. на ОбС - Кирково и Заповед № РД-10-46/26.01.2015 г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди: №РД -10-38 от 23.01.2015г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация за нереализирана улица с......още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.149, ал.1 и от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на Алиосман Шабанов Мехмедов бивш жител на с.Старово,общ.Кирково,обл.Кърджали......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Ембие Юмер Ахмед, Ахмед Мехмед Ахмед, Исмаил Мехмед Ахмед, Хабибе Мехмед Юмер и Светла Методиева Асенова сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-15/13.01.2015год. на Кмета на Община Кирково......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД -10-23 от 13.01.2015г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива......още

на Министерски съвет за отчуждаване на част от имот - частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е85(I-5) "Кърджали - Маказа"......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Ергин Халибрям Осман сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-722/29.10.2014год. на Кмета на Община Кирково......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 16.12.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД......още

На основание чл.61,ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава, на: Здравко Маринов Синабов – наследник на Марин Асенов Синабов......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-10-927/27.11.2014г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП-ПР......още

/ПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ/ - На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, чл.8, ал.10 от ЗОС, чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.6, ал.3 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд......още

С фотоизложба на проекти, изпълнени с финансовата подкрепа на еврофондовете през изминалите седем години стартира новата инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра. ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина