Новини
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със:...още

На 24.11.2016 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в залата на община Кирково Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира информационен ден. Ще бъде предоставяна информация за предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по Оперативните програми....още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 23.11.2016г. /сряда/ от 14:00 часа...още

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия /ПТП/....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-860/14.11.2016г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти VІІІ и ІХ от кв.40 по плана на с.Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Ариф Хасанов Мехмедов, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ №020134 по КВС на землището на с.Орлица:...още

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на предварителен проект на Общ устройствен план на община Кирково (ОУПО)....още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 30.11.2016г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ масивен склад на 1(един) етаж с площ от 580,97 кв.м. в ...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Мустафа Аптурахманов Мустафов, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ №011800 по КВС на землището на с.Бенковски,кв.Веслец: ...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 28.11.2016 г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със:...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 25.11.2016г.(петък) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), кв.34(тридесет и четири) по плана на с.Бенковски, община Кирково с площ 787,58 кв.м., застроен със едноетажна сграда с площ 198,00 (сто деветдесет и осем) кв.м...още

В секция "Програми" в сайта на Община Кирково е публикувана "Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г."...още

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД" ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ 2016

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Хотел Главатарски хан Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации