Новини
Областен информационен център- Кърджали ще проведе информационна среща в село Кирково на 23 април 2015 г.( четвъртък) от 10 часа в залата на община Кирково....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково......още

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната...още

НА ПРОЕКТ на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно чл.225а, ал.3 от ЗУТ” (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в община Кирково...още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „БОРИ” ЕООД......още

Във връзка с чл.140,ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.3 от ЗУТ в производството по издаване виза за проектиране и одобряване на инвестиционен проект......още

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в Общинска администрация Кирково от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително....още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 31.03.2015г. /вторник/ от 14.00 часа ...още

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове през есента на 2015 год., община Кирково уведомява избирателите, които са живеели или работели в чужбина.....още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА НА 26.03.2015 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ЧЕСТВАНЕТО НА 101-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди №РД -10-135 от 17.03.2015г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване на комплексен......още

На 23 март 2015 година (понеделник) от 10 часа на площада пред общината в с.Кирково, Областен информационен център – Кърджали ще изнесе открита приемна, на която ще бъдат представени Кохезионната политика на Европейския съюз......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че в ДВ., бр.19 от 13.03.2015г. е публикувано съобщение за обнародван проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че в ДВ., бр.19 от 13.03.2015г. е публикувано съобщение за обнародван проект за подробен устройствен план – парцеларен план......още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 06.04.2015г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на терен по одобрен схематичен план...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина