Новини
Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 14.12.2015г. (понеделник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва:...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.11.2015г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на общината...още

Съвместен открит ден на тема: "Шафранов минзухар - биологични особености и отглеждане"...още

На основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация и чл.44, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на своите правомощия О П Р Е Д Е Л Я М: I. Комисии в състав...още

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с възникнали допълнителни обстоятелства, налагащи изясняване на параметрите и обхвата на част от обявените имоти за продажба НАРЕЖДАМ ...още

Изработен е проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Китна...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 30.11.2015г. (понеделник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва: ...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 02.12.2015г. (сряда) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва: ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД -10-697 от 06.11.2015г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ І и ІІ от кв.11 по плана на с.Китна......още

за провеждане на консултации по Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Кирково...още

Новоизбраният кмет на община Кирково Шинаси Сюлейманов, новите съветници и кметове на кметства положиха днес клетва и встъпиха в длъжност. ...още

Пожарна безопасност...още

на вниманието на Стилиян Миладинов Караджов...още

Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, общ. Кирково, област Кърджали, на основание чл.61 от АПК, уведомява Хубавена Русева Илиева, че със Заповед №РД-10-632 от 13.10.2015г. на Кмета на община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в местността „Ев алтъ" в с.Чорбаджийско, общ.Кирково собственост на Ахмед Али Мехмед....още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина