Новини
Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗИД на ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗИД на ЗУТ, че с Решения на Общински съвет-Кирково...още

Анкета за подготовка на Общинския план за развитие...още

във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Рехабилитация и благоустрояване на улици и път от общинската пътна мрежа"...още

Уважаеми жители на община Кирково, С настоящото съобщение Ви напомняме спазване на важни срокове: от 7 до 23 април 2014г. е стартирала кампанията за изплащане на средствата по схемата de minimis на земеделски производители, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици......още

относно отваряне на ценови оферти по обществена поръчка: "Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Кирково"...още

№ 23 от 20.03.2014г. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.03.2014г./ петък/ от 14.00 часа в залата на общината...още

№ 22 от 19.03.2014г. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на тържествено заседание на 26.03.2014г./ сряда / от 11.00 часа в Конферентната зала на общината ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково......още

В секция "Вътрешни нормативни актове" на сайта на Община Кирково са публикувани "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Кирково през 2014 година" и "Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2014 г."...още

ЗА ПРАЗНИКА ПО СЛУЧАЙ 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково......още

Общинска администрация Кирково обявява обществена поръчка с предмет на дейност: Избор на изпълнител за разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г., провеждане на разяснителна кампания на тема “Процеса на формулиране и реализиране на местни политики през периода 2014-2020 г., важен за всеки гражданин на общината”, разработване на......още

И тази година децата от ДЦДМУ-с.Добромирци не измениха на традицията да подготвят мартеници и поздравления за своите приятели и познати по повод наближаващия, типичен български празник – Баба Марта....още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗИД на ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗИД на ЗУТ, че с Решение на Общински съвет-Кирково №336 от протокол №29 от проведено заседание на 06.02.2014г. е допуснато изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот......още

Общинска администрация Кирково обявява обществена поръчка с предмет на дейност: “Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми”...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg