Новини
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.08.2016г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 08.09.2016г. (четвъртък) от 09:30 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:...още

Фирма „ЕЛИТ – Кемил Хасанов” набира работници за сезонна работа (2 месеца) за бране на тютюн в местността Голям чардак на 18 км. от град Пловдив....още

Вакантни длъжности за войници и резервисти в Българската армия....още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от Сенай Ремзи Тасим управител на „Петрол Инвест Трейдинг” ООД...още

за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община КИРКОВО...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 18.08.2016г. (четвъртък) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 36926.1.510 с площ 79 (седемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс КККР на с.Кирково, община Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на:...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:...още

На 03 август 2016г. - сряда, фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Кирково, във времето от 21:30 часа до 22:00 часа. При обработката ще се използва препаратът „Цитрол 10/4 УЛВ”. ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.07.2016г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 09.08.2016г. (вторник) от 09:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:...още

Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 02.08.2016г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:...още

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК....още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации