Новини
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.06.2016г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решениe на ОбС-Кирково №107 от протокол №8 от проведено заседание на 27.05.2016г. е допуснато изработване на подробен устройствен план......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, , и във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на:...още

Община Кирково, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие" за реализиране на проект BG05M90P001-2.004-0007-C01 „Интегрирани сониални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково" набира кандидати за предоставяне на следните социални услуги:...още

на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-458 от 14.06.2016г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива......още

На 01.06.2016 г. стартира Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”, Административен договор № BG05M9OP001-2.004-0007-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Продължителността на проекта е 31 месеца....още

Прекратявам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 36926.1.508 с площ 73 (седемдесет и три) кв.м....още

Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция “Бюро по труда” – с. Кирково и в партньорство с РС на КНСБ, Община Кирково реализира Проект “Шанс за работа – 2016 г.”...още

относно прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 36926.1.510 с площ 79 (седемдесет и девет) кв.м....още

отноно прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 36926.1.509 с площ 168 (сто шестдесет и осем) кв.м....още

"Днес съм в безопасност" е мотото на състезанието по приложно колоездене, организирано и проведено на 01.06.2016 г. в Деня на детето от РУ- Кирково съвместно с общинска администрация Кирково на площада в центъра на Кирково. ...още

Скъпи деца, Денят на детето е най-слънчевият , най- веселият и жизнерадостен празник, защото е посветен на най-скъпото и свидно за нас –нашите Деца....още

В секция "Вътрешни нормативни актове" е публикуван Устройствен правилник на общинска администрация - Кирково....още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково......още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации