Новини
Община Кирково приключи изпълнението на проект» Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво” съгласно сключен Договор № 13-13-41/31.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

във връзка с констатирано заболяване Син език по преживните животни в село Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково и в изпълнение на мерките за предотвратяване възникването на болестта в обсега на община Кирково......още

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Екологосъобразно обезвреждане на......още

На основание чл.61, ал.З от АПК ОбА-Кирково съобщава на Таня Костадинова Симеонова, сега в неизвестен адрес в чужбина, че с протокол от 08.05.2014г. на комисия по Заповед №РД-10-316/07.05.2014г. на Кмета на Община Кирково е приет помощен план ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Мюмюн Хасан Мюмюн и Хасан Нури Хасан сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-379/30.05.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправка на имот по кадастралния план на с.Бенковски......още

В секция "Вътрешни нормативни актове" в сайта на Община Кирково е публикуван Общински план за развите на Община Кирково 2014 - 2020 година...още

Във връзка с извършване на ремонтни работи в жп участъка Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и пълното прекъсване на движението на влаковете в сила от 03.07.2014 г. до 03.10.2014 г., Община Кирково уведомява всички жители, че "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД е осигурила автобуси с часове на тръгване от жп гара Подкова......още

В секция "Наредби" в сайта на община Кирково е публикуван: "Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината"...още

В секция "Наредби" в сайта на община Кирково е публикуван: "Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково"...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.06.2014г. /четвъртък/ от 14.00 часа ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със: 1.Заповед №РД-10-393/06.06.2014г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване......още

На основание чл.34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, съвместна Заповед №РД-02-14-227 от 24.03.2014 г. и №ЗМФ-285 от 28.03.2014 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, Решение №83 от 28.05.2014 г. на Общински съвет - Момчилград, във връзка с искане и преписка към него с изх. №04-19-37 от 26.02.2014 г. ......още

На основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съвместна Заповед №РД-02-14-227 от 24.03.2014 г. и №ЗМФ-285 от 28.03.2014 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите обявявам......още

На основание чл.69а. ал.З от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на местни пътища и улици в Община Кирково" Ви уведомяваме, че на 29.05.2014 година /четвъртък/ от 10.00......още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg